View
This is some text inside of a div block.

Privacy Statement

De onderzoeksgroep van Prof Dr Carolien Rieffe, afdeling Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden, gevestigd aan Wassenaarseweg 52 2333 AK Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Carolien Rieffe
crieffe@fsw.leidenuniv.nl
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
+31715273674
Externe websites
www.focusonemotions.nl
De Universiteit Leiden heeft een Functionaris Gegevensbescherming in dienst die toezicht houdt op het naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Er kan contact opgenomen worden met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@bb.leidenuniv.nl. Er is tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De onderzoeksgroep van Prof Dr Carolien Rieffe, afdeling Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De onderzoeksgroep van Prof Dr Carolien Rieffe, afdeling Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • gezondheid

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of onderzoeksgroep heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via crieffe@fsw.leidenuniv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De onderzoeksgroep van Prof Dr Carolien Rieffe, afdeling Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Wetenschappelijk onderzoek. Deze uitkomsten van onderzoek worden volledig anoniem gepubliceerd, het gaat ons daarbij niet om een individueel kind, maar wij kijken naar patronen in groepen. Bijvoorbeeld, wij vergelijken groepen kinderen met en zonder gehoorverlies op de mate van emotie herkenning in gezichten. Voor ons onderzoek is het belangrijk dat wij verschillende bronnen van informatie kunnen koppelen. Bijvoorbeeld, het kind zelf is getest, maar ook de ouder of de leerkracht heeft een vragenlijst over dit kind ingevuld. Wij geven daarom elk kind een unieke code, zodat wij kunnen controleren of de unieke codes van de verschillende informatie bronnen inderdaad het zelfde kind betreffen. De koppeling van unieke code en persoonsgegevens van het kind, zoals de naam, het telefoonnummer van de ouder of het email adres, worden alleen op het toestemmingsformulier van de ouders bewaard, maar niet digitaal. Deze formulieren liggen in een afgesloten kast waar alleen de desbetreffende onderzoeker bij kan.
Wij vragen ouders en kinderen in sommige gevallen apart om toestemming om eventueel video materiaal van een test sessie te mogen gebruiken voor onderwijs doeleinden. Hierbij worden echter nooit privé gegevens gedeeld van het desbetreffende kind, en is niet herleidbaar wie dit betreft.

Geautomatiseerde besluitvorming

De onderzoeksgroep van Prof Dr Carolien Rieffe, afdeling Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Universiteit Leiden) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De onderzoeksgroep van Prof Dr Carolien Rieffe, afdeling Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Zodra alle uitkomsten van een onderzoek zijn gepubliceerd, vernietigen wij de formulieren waarin er een koppeling is gemaakt tussen proefpersoon nummer (unieke code) en persoonlijke gegevens zoals email adres of telefoonnummer.

Delen van persoonsgegevens met derden

De onderzoeksgroep van Prof Dr Carolien Rieffe, afdeling Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Informatie wordt alleen volledig geanonimiseerd gedeeld met derden, zoals eerder aangegeven, in wetenschappelijke publicaties of lezingen over het onderwerp.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze websites, hierboven genoemd, gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De onderzoeksgroep van Prof Dr Carolien Rieffe, afdeling Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar crieffe@fsw.leidenuniv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De onderzoeksgroep van Prof Dr Carolien Rieffe, afdeling Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.